03-04-18 - Cliënt wint rechtszaak

Plaatsing: 03-04-2018
Nieuws >> Nieuws

De wederpartij van de cliënt van de paardenadvocaat kocht van de cliënt een paard. Hiervoor kwamen partijen een koopsom van € 38.000,00 overeen. Voorafgaand aan de koop is het paard in opdracht van de wederpartij gekeurd. Tijdens de keuring vertoonde het paard bij het optillen van het rechterbeen lichte trillingen. De keuring is na deze constatering voortgezet. Na de keuring is het paard geleverd en is de koopsom betaald.

De koper heeft spijt van de aankoop en spant een procedure tegen de cliënt van mr. Wensing aan. De koper stelt dat toen het paard tijdens de keuring lichte trillingen in het rechterachterbeen vertoonde, de verkoper zou hebben verklaard dat het paard dit slechts deed bij het optillen van het been, maar dat het op geen enkele manier kramperigheid vertoonde. De cliënt zou toen de uitdrukkelijke mededeling hebben gedaan dat het paard geen krampbeen had. Op basis van deze mededeling is de dierenarts doorgegaan met de keuring en is het paard medisch goedgekeurd. Binnen een periode van veertien dagen bemerkte de wederpartij dat het paard een krampbeen heeft. Vanwege dit gebrek heeft de wederpartij de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden op grond een toerekenbare tekortkoming door de cliënt.

Namens de cliënt is verweer gevoerd. 

De cliënt betwist dat hij tijdens de keuring na het waarnemen van de lichte trilling in het rechterachterbeen een mededeling heeft gedaan over veterinaire onderwerpen. Er is geen sprake van non-conformiteit, omdat het paard de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst tussen partijen mocht verwachten. Uit de keuring bleek dat het paard een trillend achterbeen had, maar desondanks is het paard medisch goedgekeurd. Het lag op de weg van de koper om de bemerking nader te (laten) onderzoeken. Bovendien betwist de cliënt dat sprake is van een gebrek aan het paard wat ontbinding rechtvaardigt. Dat sprake is van een trillend achterbeen, betekent niet dat sprake is van kramperigheid. Bovendien hoeft ook kramperigheid geen belemmering te zijn om te presteren in een wedstrijd, want het laat zich doorgaans niet zien in beweging, aldus de cliënt.

De rechtbank oordeelt dat het op de weg van de wederpartij had gelegen om haar stelling dat sprake is van meer dan de eerder geconstateerde trillingen nader te onderbouwen. Door de wederpartij is een verklaring overgelegd van de dierenarts die de keuring voor de aankoop heeft verricht. De dierenarts verklaart weliswaar dat het paard na een week ernstig kramperig bleek te zijn aan zijn rechter achterbeen, maar hij verklaart niet hoe hij tot dat oordeel is gekomen en of hij het paard na de keuring nog heeft onderzocht. Bovendien is door de wederpartij geen keuringsrapport overgelegd. Niet van de keuring voorafgaand aan de verkoop, maar ook niet van een medische keuring op basis waarvan kan worden vastgesteld dat het paard last heeft van krambeen. Door de wederpartij is onvoldoende onderbouwd dat sprake is van gebreken anders dan de eerder opgemerkte trillingen aan het rechterachterbeen. Daarom kan niet worden geoordeeld dat sprake is van non-conformiteit. Nu door de wederpartij bovendien geen bewijsaanbod is gedaan met betrekking tot het gestelde gebrek, zal de vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst op grond van non-conformiteit worden afgewezen. De wederpartij wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Terug