Download Klachtenregeling


Algemene Voorwaarden
 

ADVOCATENKANTOOR WENSING
  

Mr. S.A. Wensing oefent voor eigen rekening en risico de praktijk uit. In deze algemene voorwaarden wordt onder ADVOCATENKANTOOR WENSING tevens begrepen alle bij dit kantoor in dienst zijnde advocaten en overige werknemers. 


Definities:
1. Opdrachtgever: Degene met wie ADVOCATENKANTOOR WENSING een overeenkomst van opdracht aangaat.                                                                            2. Opdrachtnemer: ADVOCATENKANTOOR WENSING.
3. Diensten: Alle door ADVOCATENKANTOOR WENSING ten behoeve van opdrachtgever in het kader van de overeenkomst van opdracht verrichte werkzaamheden, welke naar de aard daarvan uitdrukkelijk niet zijn beperkt tot de werkzaamheden zoals opdrachtgever die eventueel heeft omschreven.
 
Contractspartij:
4. Alle opdrachten tot het verrichten van diensten beschouwt ADVOCATENKANTOOR WENSING als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de diensten door een bepaalde persoon zullen worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende c.q. vervolgopdrachten van een opdrachtgever van ADVOCATENKANTOOR WENSING.
 
Aansprakelijkheid:
6. Iedere aansprakelijkheid van ADVOCATENKANTOOR WENSING en / of zijn werknemers voortvloeiende uit of samenhangende met de diensten zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat ADVOCATENKANTOOR WENSING met die verzekering draagt. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door ADVOCATENKANTOOR WENSING  gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
7. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens in dit artikel genoemde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,-- of indien het betaalde honorarium in de betreffende zaak hoger is tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin niet inbegrepen,  met een maximum van € 100.000,--.
8. De opdrachtgever vrijwaart  ADVOCATENKANTOOR WENSING tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de diensten voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
9. Ingeval de door ADVOCATENKANTOOR WENSING in het kader van de diensten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is ADVOCATENKANTOOR WENSING  gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of -uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
10. ADVOCATENKANTOOR WENSING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts-)handelingen en tekortkomingen van welke aard dan ook van de door haar ingeschakelde derden.
 
Honorering en kosten:
11. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan opdrachtgever medegedeelde gedifferentieerde uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal BTW worden berekend.
12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is ADVOCATENKANTOOR WENSING  bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het gedifferentieerde uurtarief te wijzigen. Tevens behoudt ADVOCATENKANTOOR WENSING  zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
12. Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal ADVOCATENKANTOOR WENSING  de opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
13. Naast het honorarium zal ADVOCATENKANTOOR WENSING verschotten en andere kosten die de diensten met zich meebrengen aan opdrachtgever doorberekenen. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door ADVOCATENKANTOOR WENSING ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van procureurs, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, uittreksels, kosten van koeriersdiensten en kosten van langdurige internationale telefoongesprekken).
14. Behoudens voorzover uit de aard van de diensten anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak worden honorarium en kosten door middel van tussentijdse declaraties aan de opdrachtgever in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel eens per maand worden opgemaakt, doch in ieder geval telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd. Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid dat aan de opdrachtgever op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte diensten of gemaakte onkosten.
 
Voorschot:
15.ADVOCATENKANTOOR WENSING kan indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een depotstorting of een andere zekerheid verlangen in verband met honoraria en verschotten die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen of voortgezet. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de (eind-)declaratie.
 
Betaling:
16. Declaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan.
Declaraties van ADVOCATENKANTOOR WENSING zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep tot opschorting of verrekening aan de opdrachtgever wordt toegestaan.
17. Opdrachtgever is in dat geval met ingang van de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 ADVOCATENKANTOOR WENSING is in dat geval onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de diensten op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van ADVOCATENKANTOOR WENSING kan leiden.
18. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en ADVOCATENKANTOOR WENSING  tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van de opeisbare som met een minimum van € 250,--.
19. Ingeval ADVOCATENKANTOOR WENSING na aanzegging om hem moverende redenen tot gerechtelijke incassomaatregelen over gaat, is opdrachtgever gehouden naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden alle de reële gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s), waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen het uurtarief als bedoeld in artikel 5.
 
Derdengelden:
21. Gelden die ADVOCATENKANTOOR WENSING ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de rekening ‘derdengelden’. Over deze gelden wordt rente vergoed.
22. Aan opdrachtgever toekomende gelden worden, binnen 14 dagen, na eventuele verrekening met aan ADVOCATENKANTOOR WENSING toekomende bedragen, overgemaakt op een door opdrachtgever aan te geven bankrekeningnummer.
 
Reclames:
23. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
24. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden ten behoeve van een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
25. Op de rechtsverhouding tussen ADVOCATENKANTOOR WENSING en opdrachtgever alsmede degenen die van hun diensten gebruik maken, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen - naast of in plaats van voormelde geschillenprocedure - uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Assen.
 
Vervaldatum vorderingen:
26. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens ADVOCATENKANTOOR WENSING kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 
Intellectuele eigendomsrechten:
27. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADVOCATENKANTOOR WENSING niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende uit de opdracht zelf.
 
Archivering:
28. Behoudens voorzover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken uiterlijk na einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden aangeboden. Het betreffende dossier wordt overigens gedurende vijf jaar na datum sluiting bewaard. Daarna heeft ADVOCATENKANTOOR WENSING het recht het dossier te vernietigen.
 
Slotbepaling / Toepasselijkheid:
29. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ADVOCATENKANTOOR WENSING diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
30. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers, en van allen die op enige wijze voor ADVOCATENKANTOOR WENSING werkzaam zijn of waren. Niet alleen ADVOCATENKANTOOR WENSING maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
31. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. ADVOCATENKANTOOR WENSING  en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking zal hebben tussen partijen als het nietige of vernietigde beding.