PRIVACYBELEID

JEE Advocaten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacy statement leest u hoe. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, waarmee aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

JEE Advocaten verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten en het voeren van (gerechtelijke) procedures. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Afhankelijk van de kwestie kunnen ook andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van een correcte (dossier-)administratie inclusief debiteurenadministratie;
 • Het verbeteren en beveiligen van deze website;
 • Het beveiligen van ons pand;
 • Overige situaties waarin JEE Advocaten een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt tenzij de wet ons daartoe verplicht. 

De navolgende persoonsgegevens worden door JEE Advocaten verwerkt:

 • Contact- en persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Contact- en persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door derde partijen;
 • Contact- en persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;
 • Camerabeelden opgenomen door camera‚Äôs aan de buitenzijde van ons pand;
 • Contact- en persoonsgegevens die via openbare bronnen bekend zijn geworden zoals via: het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster, openbare (zakelijke) websites, social media

 

CAMERATOEZICHT

Aan de buitenzijde van het bedrijfspand van JEE Advocaten is sprake van cameratoezicht. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de veiligheid van de medewerkers en bezoekers, het beveiligen van het pand en van de bedrijfseigendommen en aanwezige goederen in het pand. Beelden worden niet aan derden getoond, anders dan aan overheidsinstanties, indien de wet dit eist of er andere zwaarwegende belangen zijn. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Indien sprake is van een incident, dan is JEE Advocaten gerechtigd de betreffende beelden te bewaren tot dit incident is afgehandeld.

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGSEGEVENS

JEE Advocaten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de grondslagen uit artikel 6 van de AVG: 

 • Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • wanneer u ons een opdracht verleent om u als advocaat bij te staan, verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Het kan voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wwft;
 • Persoonsgegevens mogen ook worden verwerkt als wij of een derde partij daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. U kunt hierbij denken aan het schakelen van een derde (deskundige) partij namens en in opdracht van JEE Advocaten, zoals IT-leveranciers, maar ook het verstrekken van gegevens in het kader van een (gerechtelijke) procedure of aan de wederpartij of andere derden met uw toestemming. Ook mag JEE Advocaten gegevens aan een derde partij als de wet ons daartoe verplicht.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze partijen moeten ook voldoen aan de AVG.

 

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies, die worden gebruikt om de ervaringen van bezoekers bij te houden en te verbeteren. De cookies worden niet gebruikt in het kader van de identificatie. Cookies kunnen worden geweigerd door de instellingen van uw browser te wijzigen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

UW RECHTEN

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Tot slot heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens later weer in te trekken.

 

KLACHTRECHT

JEE Advocaten zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Mocht u desondanks toch een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan direct contact met ons op. U ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht. Mocht uw verzoek worden afgewezen of alleen gedeeltelijk worden toegewezen, dan zullen wij dit ook toelichten. Uw verzoek kan alleen betrekking hebben op de verwerking van uw eigen persoonsgegevens. Om dit te kunnen controleren kan worden gevraagd om een kopie van een geldig identificatiebewijs waarop het BSN onzichtbaar is gemaakt. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

 

OVERIG

JEE Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Eventuele informatie die wij van u hebben, kunt u te allen tijde opvragen. Indien gewenst kan de informatie worden aangepast. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens.

JEE Advocaten