Algemene Voorwaarden JEE ADVOCATEN BV
 
Mr. S.A. Wensing en mr. M. Luijendijk oefenen voor eigen rekening en risico de praktijk uit. In deze algemene voorwaarden wordt onder JEE ADVOCATEN tevens begrepen alle bij dit kantoor in dienst zijnde advocaten en overige werknemers. 

Definities:
1.    Opdrachtgever: Degene met wie JEE ADVOCATEN een overeenkomst van opdracht aangaat.
2.    Opdrachtnemer: JEE ADVOCATEN.
3.    Diensten: Alle door JEE ADVOCATEN ten behoeve van opdrachtgever in het kader van de overeenkomst van opdracht verrichte werkzaamheden, welke naar de aard daarvan uitdrukkelijk niet zijn beperkt tot de werkzaamheden zoals opdrachtgever die eventueel heeft omschreven.
 
Contractspartij:
4.    Alle opdrachten tot het verrichten van diensten beschouwt JEE ADVOCATEN als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de diensten door een bepaalde persoon zullen worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Het is JEE ADVOCATEN toegestaan om in het voorkomende geval de opdracht uit te laten voeren door een aan JEE ADVOCATEN verbonden advocaat en wel naar eigen keuze.
5.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende c.q. vervolgopdrachten van een opdrachtgever van JEE ADVOCATEN.
 
Aansprakelijkheid:
6.    Iedere aansprakelijkheid van JEE ADVOCATEN en/of zijn werknemers voortvloeiende uit of samenhangende met de diensten zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat JEE ADVOCATEN met die verzekering draagt. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door JEE ADVOCATEN  gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
7.    Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens in dit artikel genoemde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,-- of indien het betaalde honorarium in de betreffende zaak hoger is tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin niet inbegrepen,  met een maximum van € 100.000,--.
8.    De opdrachtgever vrijwaart  JEE ADVOCATEN tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de diensten voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
9.    Ingeval de door JEE ADVOCATEN in het kader van de diensten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is JEE ADVOCATEN  gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of -uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
10.    JEE ADVOCATEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts)handelingen en tekortkomingen van welke aard dan ook van de door haar ingeschakelde derden.
 
Honorering en kosten:
11.    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan opdrachtgever medegedeelde gedifferentieerde uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal B.T.W. worden berekend.
12.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is JEE ADVOCATEN  bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het gedifferentieerde uurtarief te wijzigen. Tevens behoudt JEE ADVOCATEN  zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
13.    Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal JEE ADVOCATEN  de opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
14.    Naast het honorarium zal JEE ADVOCATEN verschotten en andere kosten die de diensten met zich meebrengen aan opdrachtgever doorberekenen. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door JEE ADVOCATEN ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, uittreksels, kosten van koeriersdiensten en kosten van langdurige internationale telefoongesprekken).
15.    Behoudens voor zover uit de aard van de diensten anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak worden honorarium en kosten door middel van tussentijdse declaraties aan de opdrachtgever in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel eens per maand worden opgemaakt, doch in ieder geval telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd. Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid dat aan de opdrachtgever op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte diensten of gemaakte onkosten.
 

Voorschot:
16.    JEE ADVOCATEN kan indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een voorschot of een andere zekerheid verlangen in verband met honoraria en verschotten die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen of voortgezet. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de (eind-)declaratie.

 

Betaling:
17.    Declaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan. Declaraties van JEE ADVOCATEN zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep tot opschorting of verrekening aan de opdrachtgever wordt toegestaan.
18.    Opdrachtgever is in dat geval met ingang van de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. JEE ADVOCATEN is in dat geval onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de diensten op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van JEE ADVOCATEN kan leiden.
19.    Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en JEE ADVOCATEN  tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van de opeisbare som met een minimum van € 350,00.
20.    Ingeval JEE ADVOCATEN na aanzegging om hem moverende redenen tot gerechtelijke incassomaatregelen over gaat, is opdrachtgever gehouden naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden alle de reële gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s), waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen het uurtarief als bedoeld in artikel 5.
 
Derdengelden:
21.    JEE ADVOCATEN beschikt niet over een derdengelden-rekening.
 
Reclames:
22.    Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
23.    Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden ten behoeve van een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
24.    Op de rechtsverhouding tussen JEE ADVOCATEN en opdrachtgever alsmede degenen die van hun diensten gebruik maken, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen - naast of in plaats van voormelde geschillenprocedure - uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Assen.

 

Vervaldatum vorderingen:
25.    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens JEE ADVOCATEN kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Intellectuele eigendomsrechten:
26.    Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JEE ADVOCATEN niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende uit de opdracht zelf.
 
Archivering:
27.    Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken uiterlijk na einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden aangeboden. Het betreffende dossier wordt overigens gedurende zeven jaar na datum sluiting bewaard. Daarna heeft JEE ADVOCATEN het recht het dossier te vernietigen.

 

Slotbepaling / Toepasselijkheid:
28.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JEE ADVOCATEN diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. JEE ADVOCATEN beschikt over een eigen klachtenregeling.
29.    Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers, en van allen die op enige wijze voor JEE ADVOCATEN werkzaam zijn of waren. Niet alleen JEE ADVOCATEN maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
30.    In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. JEE ADVOCATEN  en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking zal hebben tussen partijen als het nietige of vernietigde beding.

 


Kantoorklachtenregeling

Kantoorklachtenregeling JEE ADVOCATEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

  • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht maakt;
  • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

1.    Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op zowel de dienstverlening van mr. Luijendijk, advocaat te Ede, als JEE Advocaten B.V..
2.    De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a.    Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
b.    Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten vast te stellen.
c.    Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling;
d.    Medewerkers te trainen in cliënt gericht reageren op klachten.
e.    Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.  

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

1.    Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2.    Mr. Luijendijk en JEE Advocaten B.V. hebben in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en hebben dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3.    Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank in Assen.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

1.    Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtfunctionaris (waartegen de klacht niet is gericht), die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Een klacht over de dienstverlening van JEE Advocaten B.V. dient te worden voorgelegd aan mr. Luijendijk en een klacht betreffende de werkzaamheden van mr. Luijendijk wordt behandeld door een advocaat van JEE Advocaten B.V..
2.    De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3.    Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4.    De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5.    De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6.    Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, waart klager de advocaat waarover is geklaagd vrij.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.    De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtenbehandeling geheimhouding in acht.
2.    De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

1.    De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.    Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3.    De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de afwikkeling van de klacht.
4.    De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

1.    De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2.    Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3.    De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4.    Minimaal éénmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.